NO GAPS Езици:

NO GAPS Training

post thumb
Training
07.07.2020

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ

Партньор: СОЛИДАРНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ (SSF)

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ

25 часа

Download from here:

 

ЦЕЛИ

Предоставяне на професионалисти на методологии и инструменти, така че те да помогнат жените мигрантки, бежанкии и търсещи убежище да развият уменията за предприемаческа самостоятелна заетост и създаване на бизнес. По този начин те ще насърчат социалното и трудовото им включване.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 

След завършване на този раздел обучаемият ще може да:

ДЕЙНОСТИ

КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ

Групови сесии с професионалисти, работещи с млади жени мигрантки, бежанки или търсещи убежище.

Развитие на предприемачески начин на мислене и предприемачески умения на млади жени мигранти, бежанци или търсещи убежище

 

Предлагане на бенефициентите, бизнес план, отчитащ учебните цели, разработени в раздела.

 

Създаване на социален проект чрез различните инструменти, умения и знания, придобити по време на раздела.

 

Насочване на младите жени мигрантки при прилагането на инструменти и теории при решаването на проблеми и стратегии за планиране.

 • Дефинира проблем
 • Свързва различни проблеми
 • Назове различни асертивни комуникационни техники
 • Описва петте стъпки от кръга „Решаване на проблеми“
 • Дефинира „предприемачество“
 • Изброява различни измерения на предприемачеството
 • Разпознава лошо и добро поведение в екипната работа
 • Изброява различни стъпки в план за дейности
 • Избира на  ресурси

 

 • Идентифицират и анализират проблемна ситуация
 • Идентифицира причините и последиците от проблема
 • Прилага методологията на SWAT и техниката за анализ на критични инциденти към себе си
 • Прилага „асертивния стил на общуване“ за решаване на проблем
 • Анализира спешното / важното от дадена дейност
 • Изготвя матрица на логическата рамка
 • Подготвя екипна среща
 • И​използва концепции, свързани с „предприемачество“
 • Предава знания на жени мигрантки, бежанки и търсещи убежище
 • Сътрудничи с други лица/професионалисти
 • Взема алтернативни решения
 • Доприняся с идеи / решения на даден проблем
 • Управлява агресивни конфликтни ситуации
 • Носи отговорност за собствените си решения
 • Преговаря чрез различни техники на договаряне
 • Поема инициативата за създаване на план
 • Взема решения
 • Осигурява ефективни методологични подходи за насърчаване на социалното и трудовото приобщаване на жените мигрантки, бежанки и търсещи убежище чрез предприемачески умения.

 

 

 

ВЪНШНИ РЕСУРСИ

• IТ оборудване: компютри, софтуер, проектор

• Офис и материали

• Интернет

 

Раздел 4: “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ” – Раздел за личностно брандиране

Компетентността на предприемачеството се характеризира с различни възможности и контекст за превръщането на идеите в действие с лични, социални и професионални дейности. За да се развие това умение е важно да се разбере как се планира и управляват проекти, как се решават проблеми чрез стратегическо мислене, как се работи в екип, както и да се общува ефективно и се преговаря с другите.

Времетраене

Обучение „Лице в лице”

16 часа

Онлайн обучение

6 часа

Оценка/самооценяване

3 часа

 

Раздел 1

1. Заглавие на подраздела: Разрешаване на проблем

Времетраене: 12 часа и 30 мин.

2. Цели на този подраздел:

 • Да благоприятства разбирането на понятията „проблем“ и „конфликт“ в сферата на труда;
 • Да се ​​развият комуникативни умения на участниците за ефективно решаване на проблеми;
 • Да се ​​даде възможност за прилагане на инструменти и методологии за ефективно решаване на проблеми;
 • Разработване на умения и методологии, свързани с договарянето в рамките на труда;
 • Да се ​​развие желание за развитие на предприемачески умения, самостоятелна заетост и създаването на бизнес възможности за жени мигрантки, бежанки и търсещи убежище.

 

3. Съдържание

1. Комуникационни инструменти за решаване на проблеми

По време на този раздел ще бъде представено съдържание, свързано с „Конфликти“, „Решаване на конфликти“, „лични ресурси“ или „външни ресурси“, за да се подобрят компетенциите на участниците за „Решаване на проблеми“ и „Решаване на конфликти“ в междуличностни и трудови конфликтни ситуации. Важно е да се обърне внимание на концепцията за „асертивна комуникация“ като основен инструмент за разрешаване на конфликти на работното място, процеси за подбор на кадри, повишаване на производителността или мотивацията на работа.

Ще бъде обяснена важността на „асертивната комуникация“ за ефективен подход за разрешаване на конфликти в междуличностните отношения. „Асертивна комуникация“ се разбира като способност да се изразяват положителни и отрицателни идеи и чувства по открит и директен начин, което позволява на участника да поеме отговорност за себе си и своите действия, без да съди или обвинява други хора. Този комуникативен стил трябва да се различава от „Агресивен комуникативен стил” и „Пасивен комуникативен стил”, като посочва важността на „Уважение” и „Емпатия”. Също така ще бъдат обяснени „вербалната” и „невербалната” комуникация.

За да се овластят участниците чрез този комуникативен стил, те ще получат знания за различните „асертивни комуникативни инструменти“, като им дадат описание и реални примери:

 • „Аз - послание“ срещу „Вие - послание“
 • „Активно слушане“: изясняване, перифраза, синтез, съпричастност
 • Scratched disk
 • Fog bank
 • Утвърждаване
 • Позитивна подкрепа

2. Техника за анализ на критични инциденти и методология SWАT.

Техниката за анализ на критични инциденти, както и методологията “SWАT” са чудесни инструменти, които могат да бъдат използвани за анализ на критичните инциденти за по-добро разрешаване; както и личните силни страни, слабости, възможности и заплахи за решаване на проблеми.

3. Кръг за решаване на проблеми.

Също така е важно да се разбере „кръгът за решаване на проблеми“, в който са описани 5 основни стъпки за решаване на проблеми.

а) Дефиниране на проблема: важно е да се идентифицира и дефинира проблемът, като се имат предвид съществуващите данни и наличната информация. Чрез внимателен анализ на информацията, участникът ще може да идентифицира проблема или потребностите от решаването на проблема.

б) Мозъчна атака: втората стъпка е да се проучи проблемът възможно най-пълно и да се проучат възможните стратегии за решаване на проблеми.

в) Избор на решение: поставянето на цели е третата стъпка и е от решаващо значение за постигане на обективна стратегия.

г) Прилагане на решението: следващата стъпка се състои в вземане на решение за вариант, считан за най-добрия от всички налични възможности.

д) Преглед на резултата: след достигане на решението, последната стъпка е да се оцени резултата, за да се определи дали той е най-доброто решение на проблема.

ФИНАЛ

СТАРТ

 

4. Техники за преговори за решаване на проблеми.

Важно е да се разбере концепцията за договаряне, различни характеристики на "ефективен преговарящ", техники за преговори и нагласи и умения за ефективно договаряне при решаване на проблеми.

4. Ресурси:

 1. Пауерпоинт презентация
 2. Бяла дъска + маркери
 3. Компютър
 4. Проектор
 5. Бяла хартия
 6. Химикалки и моливи
 7. Аудио-визуални материали:

„14 ефективни техники за разрешаване на проблеми“ (На английски): https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY

 1. Стая (30 квадратни метра)
 2. 20 маси и столове

 

5. Резултати от обучението

След завършване на този раздел обучаемият ще може да:

Знания

Умения

Автономност и отговорност

 • Дефинира проблем
 • Да прави връзка между различни проблеми
 • Назовава различните представени асертивни комуникационни техники
 • Описва петте стъпки от „Решаване на проблемния кръг“
 • Идентифицира и анализира проблемна ситуация
 • Разпознава причините и последиците от проблема
 • Прилага методологията на SWAT и техниката за анализ на критични инциденти спрямо себе си
 • Прилагане на „Асертивния стил на общуване“ за решаване на проблем
 • Сътрудничи с лица и професионалисти
 • Взема алтернативно решение
 • Допринася с идеи / решения на даден проблем
 • Управлява агресивни конфликтни ситуации
 • Носи отговорност за собствените си решения
 • Преговаря с други чрез различни техники на договаряне

 

 

6. Методически подход

С цел ефективно развитие на раздела и насърчаване на участието и придобиването на знания от професионалисти, работещи с млади жени мигрантки, бежанки и търсещи убежище, ще бъдат използвани следните техники и методологии, описани по-долу:

Разчупване на ледовете: преди началото на дейностите, ще се проведат упражнения за разчупване на ледовете - запознаване на групата и подготовка за участие. Това е важен момент, който специалистите, работещи с млади жени мигрантки, бежанки и търсещи убежище, трябва да вземат предвид.

Участниците ще бъдат организирани в разнородни групи (между 6 и 8 души), насърчавайки съвместното учене. Тази методология благоприятства груповото сътрудничество и работа в екип по време на представянето на предложеното теоретично и практическо съдържание.

По време на сесията съдържанието ще следва теоретична и практическа рамка. Това помага не само да се придобие знание, но и да се приложи на практика по време на сесиите, които се разработват в раздела. Сред практическите техники:

 • Мозъчна атака: да се дефинират понятия като „Конфликт“, „Ресурси“, „Проблеми“, „Комуникация“, „Емпатия“ или „Асертивност“.
 • Групова динамика: ще се използва различна групова динамика, за да се обясни значението на комуникацията по време на разрешаване на конфликти в областта на труда.
 • Ролева игра: предлагат се различни ролеви игри, за да се приложат на практика придобитите инструменти, свързани с „асертивна комуникация“.
 • Практически случаи: ще бъдат представени различни практически случаи, в които ще се насърчава дебатът и конкретни предложения за разрешаване на конфликта.
 • Техника за саморегистрация ще се използва за идентифициране на проблеми и конфликти, след като сесията приключи. За да се анализира честотата на конфликтите, вида на проблема и техниките, използвани за тяхното разрешаване.

Като предложение се препоръчва да се приложи Методологията за проблемно-базирано учене (ПБО), за да се улесни обединяването на различните теми, разглеждани по време на раздела.

За прилагането на тези методологии може да се използва Теория за множествена интелигентност (Gardner, 1992г.).

По всяко време лицето, което ръководи учебния процес, трябва да улеснява изразяването на участниците, насърчавайки дебат, събиране на мнения и модериране на интервенции.

7. Препратки

de Santiago Nocito, A. M., de Santiago, E. G., Lledó, E. R., Barrio, L. E., & Martín, P. E. (2018). El análisis de incidentes críticos como método de aprendizaje. RIECS: Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud3(2), 46-49.

Elgoibar, P., Munduate, L., & Euwema, M. (2016). Building trust and constructive conflict management in organizations. In Building Trust and Constructive Conflict Management in Organizations (pp. 1-13). Springer, Cham.

European Union (2019). Key Competences for Lifelong Learning (pp.13 - 14).

Gardner, H. (1992). Multiple intelligences. Minnesota Center for Arts Education.

Martos, S. F. (2015). Técnicas de negociación. Ideaspropias Editorial SL.

Phadermrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. (2019). Importance-performance analysis-based SWOT analysis. International Journal of Information Management44, 194-203.

Van Aken, J. E., & Berends, H. (2018). Problem solving in organizations. Cambridge University Press.

Wallensteen, P. (2018). Understanding conflict resolution. SAGE Publications Limited.

*All references mentioned are written in English, except for the case of “Técnicas de negociación” (Martos, 2015) and El análisis de incidentes críticos como método de aprendizaje (de Santiago Nocito, 2018).

8. Оценка

Участниците ще попълнят анонимен въпросник за степента на удовлетвореност, в който ще се събират социално-демографски данни и въпроси с множество възможности за избор, за да се оцени въздействието. Ще бъде извършена предварителна оценка, за да се прецени дали съдържанието, обработено по време на сесията, е оказало положително влияние върху развитието на знанията, уменията и компетенциите на бенефициентите.

Техниката за саморегистрация ще се използва за идентифициране на проблеми и конфликти, след като сесията приключи. За да се анализира честотата на конфликтите, вида на проблема и техниките, използвани за неговото разрешаване.

По същия начин ще бъде направен кръг от заключения, в който медиаторът ще събере впечатленията, интересите, недостатъците и положителните аспекти, предложени по време на подраздела.

       

 

Подраздел 2

1. Заглавие на подраздела: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Времетраене: 12 часа и 30 мин.

2. Цели на подраздела:

 • Да благоприятства разбирането на понятието „предприемачество“, „работа в екип“, „план“ и „ръководител на проекти“ в сферата на труда.
 • Да се ​​дават съвети как да се планира дейност в областта на труда
 • Да благоприятства разбирането на „управление на проекти“ и „техники за управление на проекти“ за създаване на бизнес и / или личностно брандиране.

 

3. Съдържание

За да можем да работим със съдържанието, свързано с „Управление на проекти“, ориентирайки обучението към „Предприемачески умения“, ще бъдат разгледани различни основни съдържания:

1. Предприемачество

Важно е да се разбере понятието „предприемачество“, различните му измерения, как се добавя новото предприемачество и неговото практическо приложение за социалното и трудовото приобщаване на мигрантки, бежанци и търсещи убежище в рамките на Европейския съюз.

2. Значение на работата в екип.

Работата в екип предлага повече адаптивност, креативност и производителност, отколкото всеки един индивид може да предложи, като същевременно насърчава удовлетвореността и задържането на персонала. Важно е да се засили влиянието на екипната работа в сферата на труда и организацията, като ориентир за личностно брандиране и насърчаване на труда на млади жени мигрантки, бежанки или търсещи убежище. На работното място персоналът трябва да взаимодейства с екипа, те трябва да вземат групови решения, да помагат на други колеги или да делегират задачи. Доверието, организацията, уважението и съпричастността са едни от важните ключови условия, които трябва да се вземат предвид при работа в екип. Освен това е важно да знаете как да организирате екипна среща.

3. Как да създадете план.

За разработването на план, свързан с работните задачи, е важно да се определи приоритетът на дейностите, които работникът трябва да изпълнява и трябва да обмисли управлението на времето. Един от най-добрите начини за разбиране и определяне на приоритета на дейностите / задачите на работното място е разбирането на неотложността и важността на всяка една от тях чрез Матрицата за управление на времето на Айзенхауер и Ков: това е просто и ефективно средство за приоритизиране на списъка със задачи въз основа на нивото на  важността на всяка дейност.

 

                           

Като се има предвид това, дейностите по планиране могат да се извършват чрез Модел за вземане на идеални решения, прилаган в традицията за анализ на политиката, който съдържа следните етапи:

 • Формулиране на цели и задачи;
 • Идентифициране и проектиране на основни алтернативи;
 • Прогнозиране на очаквани основни групи последствия;
 • Оценка на последствията;
 • Решение въз основа на информация предоставена в предходните стъпки;
 • Изпълнение на това решение;
 • Обратна връзка за действителните резултати от програмата.

4. Управление на проекти.

Управлението на проекти е планиране и контрол на дейностите по проекта за постигане на целите на проекта. За това ръководителят на проекта трябва да следва различни стъпки:

 • Определя проблема, който трябва да бъде решен от проекта;
 • Разработва решение;
 • Планира проекта;
 • Изпълнява плана;
 • Следи и контролира напредъка;
 • Завършва проекта.

За да разбере как да управлявате проект, важно е да имате знания, свързани с матрицата на логическата рамка: тази матрица предоставя набор от инструменти за проектиране, които, когато се използват творчески, могат да бъдат използвани за планиране, проектиране, изпълнение и оценка на проекти. Матрицата на логическата рамка предоставя логичен и структуриран подход за определяне на приоритети и определяне на резултатите и дейностите на проекта.

4. Ресурси:

 1. Пауерпойнт презентация
 2. Бяла дъска + маркери
 3. Бяла хартия
 4. Химикали и моливи
 5. Компютър
 6. Проектор
 7. Аудио-визуални материали:

Добра и лоша работа в екип. https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q

Бизнес план. https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I&feature=youtu.be

Въведение в управлението на проекти. https://www.youtube.com/watch?v=BOU1YP5NZVA

 1. Стая (30 квадратни метра)
 2. 20 маси и столове

 

5. Резултати от обучението

След завършване на този раздел обучаемият ще може да:

Знания

Умения

Автономия и отговорност

 • Дефинира „предприемачество“
 • Изброява различните измерения на предприемачеството
 • Разпознава лошо и добро поведение в екипната работа
 • Изброява различни стъпки в план за дейности
 • Избира ресурси
 • Анализира спешността/важността на дадена дейност
 • Изготвя матрица на логическата рамка
 • Подготвя екипна среща
 • Използва концепции, свързани с „предприемачество“
 • Прехвърля знания на жени мигрантки, бежанки и търсещи убежище
 • Поема инициативата за създаване на план
 • Взема решения
 • Осигурява ефективни методологични подходи за насърчаване на социалното и трудовото приобщаване на жените мигрантки, бежанки и търсещи убежище чрез предприемачески умения

6. Методически подход

Както бе споменато в първия подраздел, с цел да се развие ефективно подраздела и да се насърчи участието и придобиването на знания от професионалисти, работещи с млади жени мигрантки, бежанки и търсещи убежище, ще бъдат използвани следните техники и методологии, описани по-долу:

Разчупване на ледовете: преди началото на дейностите, ще се проведат упражнения за разчупване на ледовете - запознаване на групата и подготовка за участие. Това е важен момент, който специалистите, работещи с млади жени мигрантки, бежанки и търсещи убежище, трябва да вземат предвид.

Участниците ще бъдат организирани в разнородни групи (между 6 и 8 души), насърчавайки съвместното учене. Тази методология благоприятства груповото сътрудничество и работа в екип по време на представянето на предложеното теоретично и практическо съдържание.

По време на сесията съдържанието ще следва теоретична и практическа рамка. Това помага не само да се придобие знание, но и да се приложи на практика по време на сесиите, които се разработват в раздела. Сред практическите техники:

Мозъчна атака: да се дефинират понятия като "Работа в екип", "План", "Проект", "Управление на проекти", "Спешно / важно".

Практически упражнения: участниците ще получат различни упражнения, свързани с „Работа в екип”, „Планиране на дейности” и „Управление на проекти”, „Създаване на собствен проект”, които ще завършат по време на сесиите и след него.

Практически случаи: ще бъдат представени различни практически случаи, в които дебатът ще се насърчава.

Дискусии: обучителят ще улесни дебата между участниците по време на сесията, за да насърчи критичното мислене и отражение на съдържанието, изложено по време на подраздела.

Аудио-визуален материал: ще бъдат използвани различни видеоклипове за допълване на обясненията и съдържанието, работещи по време на подраздела.

За прилагането на тези методологии може да се използва Теорията за множествения интелигентност (Gardner, 1992г.).

По всяко време лицето, което ръководи подраздела, трябва да улеснява изразяването на участниците, насърчавайки дебат и модериране на интервенции.

7. Препратки

Dollinger, M. (2008). Entrepreneurship. Marsh Publications.

Gardner, H. (1992). Multiple intelligences. Minnesota Center for Arts Education.

Heagney, J. (2016). Fundamentals of project management. Amacom.

Jackson, B. (1997). Designing projects and project evaluations using the logical framework approach. UCN Monitoring and Evaluation Inatiative, 26.

Mazza, L. (2017). Designing a domain for planning theory. In Explorations in planning theory (pp. 3-9). Routledge.

Vargas, S. A. V. (2018). La administración de lo urgente y lo importante en la empresa moderna. Revista Hojas y Hablas, (15), 133-142.

Xyrichis, A., & Ream, E. (2008). Teamwork: a concept analysis. Journal of advanced nursing61(2), 232-241.

*Всички посочени източници са на английски, с изключение на испанския материал “La administración de lo urgente y lo importante en la empresa moderna” (Vargas, 2018).

8. Оценка

Участниците в раздела ще попълнят анонимен въпросник за удовлетвореност, в който ще се събират социално-демографски данни и въпроси с множество възможности за избор, за да се оцени въздействието на подраздела. Ще бъде извършена предварителна оценка, за да се прецени дали съдържанието, обработено по време на сесията, е оказало положително влияние върху развитието на знанията, уменията и компетенциите на бенефициентите.

Също така, по време на сесиите и у дома, участниците ще правят различни практически упражнения, които ще бъдат коригирани съвместно от обучаващия, с активното сътрудничество на групите.

По същия начин ще бъде направен кръг от заключения, в който медиаторът ще събере впечатленията, интересите, недостатъците и положителните аспекти, предложени по време на подраздела.

       

 

 

Share: