NO GAPS Езици:

PROJECT

Проектът

Проектът „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654) е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.12.2018г - 31.08.2020г/.

Консорциумът от партньори се състои от пет европейски организации - НПО „Гуарани“ (Испания), „Солидарност без граници“ (Испания), KEK IEKEP (Гърция), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Австрия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България).

Проектът „No Gaps” има за цел да създаде интегрирана и широко приложима методология за интервенция на европейско ниво за професионалисти, работещи с млади жени мигрантки, търсещи убежище и бежанки.

За тази цел проектът е поставил следните задачи:

 • 1. Признаването на придобити предишни компетенции.
 • 2. Социално-трудовата интервенция, основана на индивидуалните потребности, която развива професионалната квалификация на жените, търсещи убежище и бежанките, като по този начин увеличава техните перспективи за намиране на достойна работа.
 • 3. Достъп до професионално обучение като ключ за гарантиране на успешна интеграция.
 • 4. Насърчаване на социалното включване.

Целеви групи:
Преки бенефициенти: професионалисти, работещи с жени, търсещи убежище, и бежанци на национално и европейско ниво;
Непреки бенефициенти: Млади жени, търсещи убежище и бежанки.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

„NO GAPS“ ще създаде следните интелектуални резултати (I.Os.):

I.O.1 Иновативна база данни

Целта на този резултат е да предостави изчерпателна база данни от добри практики, програми, политики, методологии, педагогически подходи и ресурси в:

 • Интервенция чрез социална работа с жени, търсещи убежище.
 • Признаване на предишни компетенции.
 • Откриване на нуждите и индивидуализирани маршрути.
 • Насърчаване на социалното включване чрез доброволчество и участие.

Тази база данни ще помогне да се идентифицират иновативни стратегии и методологии за намеса и ще позволи да се установят основите на последващата работа в следващите резултати.

I.O.2 Training Curriculum Обучителна програма за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки.

Целта е да се изработи план за обучение, който да дефинира и развие необходимите знания, умения и компетенции, така че професионалистите, които работят с тези жени, да могат да приложат цялостна социално-трудова програма с тях. Успоредно с това, ще се създаде рамка за оценка на резултатите от обучителната програма въз основа на методологията и инструментите на Европейската кредитна система за професионално и образователно обучение (ECVET).

Този резултат ще позволи организирането на необходимите знания, които професионалистите трябва да притежават, за да разработят интегрална интервенция, която да подобри социално-трудовата интеграция на непреките бенефициенти на проекта.

I.O.3 Отворени образователни ресурси за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки.

Ресурсите ще включват:

 • Теоретично и практическо съдържание, необходимо за завършване на учебната програма.
 • Тестване на интелектуалните резултати с група професионалисти и млади жени, търсещи убежище.
 • Професионален инструментариум, който включва всички шаблони и материали, за да може да се разработи интегралната интервенция.

Този изход включва три резултата:

1: Създаване на наръчник с теоретично и практическо съдържание, необходимо за завършване на учебната програма:

Наръчникът ще бъде разработен въз основа на теоретичната рамка и компетенции, определени в I.O.2 „Обучителна програма“.

2: Пилотна фаза:

Пилотната фаза е дейността, която ще позволи тестване на методологията „NO GAPS“.

В тази дейност обучените специалисти ще приложат „NO GAPS“ интервенция със своите бенефициенти (млади жени мигрантки, търсещи убежище и бежанки)

След разработването на интервенцията, участниците (професионалисти и бенефициенти) ще извършат оценка на различни аспекти от нея. Целта е да се приложи на практика методологията, за да се провери как работи. Какви са техните силни и слаби страни и да получат данни за тяхната ефективност. Също така ще бъде добро изживяване за откриване и прилагане на подобрения.

3: Създаване на професионален инструментариум:

„NO GAPS toolbox“ ще съдържа документация и ресурси за прилагане на методологията за интервенция „NO GAPS“. Дейностите и ресурсите, съдържащи се в инструментариума ще се основават на обучителната програма и резултатите от пилотната фаза.

“The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”.